คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

การสร้างตลาดสินค้าชุมชนโดยเจ้าของพื้นที่...

คลินิกศักยภาพธุรกิจชุมชน (CBP: Community Business ...

วันที่ 09 เมษายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

"ทีมม้าลายสองใจ" ได้รับรางวัลชมเชย Campu...

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิ...

วันที่ 09 เมษายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้นำนักศึกษา วจก. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน...

ผู้นำนักศึกษา วจก. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศ...

วันที่ 09 เมษายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้นำนักศึกษา วจก. ดูงานกิจการนักศึกษาวจ...

อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา...

วันที่ 09 เมษายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

 Reinventing University (รอบ 12 เดือน)...

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รัก...

วันที่ 01 เมษายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

วจก. ทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบด...

วันที่ 01 เมษายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

KM บุคลากรสายสนับสนุน “ไม่เชี่ยวชาญ ก็ทำ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบ...

วันที่ 01 เมษายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

วจก.เตรียมความพร้อมตามแนวทางของ OBE และ ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบั...

วันที่ 01 เมษายน 2024 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาการจัดการกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่