คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ดาว์นโหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกสารอื่น ๆ

- บันทึกข้อความ - แบบเสนอสารสนเทศการได้รับรางวัล และเกียรติคุณ
- แบบคำขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา - ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
- ประกาศข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน:ณ มหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน(แลกเปลี่ยนนักศึกษา)
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม 1 เดือน ที่เมืองฮากาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รุ่นที่ 3
- คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่