คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น ด้านวิจัย
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น ด้านปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลบุคลากร 8 แห่ง

******** ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย *****
******** ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการคุมสอบ กรณีคุมสอบแทน *****
******** ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการคุมสอบ กรณีสลับการคุมสอบ *****
******** ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ *****
******** ดาวน์โหลด 13 ฟอนท์แห่งชาติ *****
******** แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ *****

คู่มือการจัดสอบออนไลน์
แจ้งข้อมูลขอสอบ Socrative

เกี่ยวกับการส่งผลการเรียนและเอกสารธุรการอื่น ๆ

- บันทึกข้อความชี้แจงเรื่องการไม่เข้าสอน / แจ้งงดสอน / แจ้งย้ายห้องสอน - บันทึกข้อความ​ขออนุญาตทำบัตรจอดรถ
- ใบสอนแทน - บันทึกข้อความ
- แบบฟอร์มคุมสอบแทน - ฟอร์มสำเนาอัดข้อสอบ
- ฟอร์มแก้ระดับคะแนน I - ฟอร์มบันทึกแก้ไขเกรด
- คำอธิบายวิธีการส่งเกรด - ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
- แบบฟอร์มส่งระดับคะแนน - ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร
- แบบประเมินผลการเรียน (ใบเก็บคะแนนนักศึกษา) - แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ทำบัตรจอดรถยนต์
- รายละเอียดระบบค่าระดับคะแนนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร -แบบฟอร์มการรายงานผลการนำเสนอผลงานวิชาการ
- แบบบันทึกการนิเทศก์งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - คู่มือการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ใบลา - ปฏิทินและใบสมัคร การเรียนภาษาต่างประเทศอาเซียน

เอกสารการประกันคุณภาพ และงานแผนงาน

- สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2566 - สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2565
- สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2564 - สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2563
- สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2562 - สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2561
- สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2560
- PL.201 แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ - ขออนุญาตเข้ารับการอบรม/เดินทางไปราชการ และขออนุเคราะห์ออกคำสั่งเดินทางไปราชการ
- แบบฟอร์มโครงการ(กองคลัง) - ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2565
- แบบขออนุญาตดำเนินโครงการ - Improvment Plan ปีการศึกษา 2565
- แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการฝึกอบรม - แบบฟอร์มรายงานการให้บริการวิชาการ
- รายละเอียดเล่มสรุปโครงการ - แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของโครงการ (PL.09)

แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กำหนดขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการประเมินต้นฉบับตำรา หนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ แบบคำขอประเมินต้นฉบับตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (บันทึกข้อความ)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ประกาศ ก.พ.ว. เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏฌชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏฌชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565
การขอหารือเรื่องการใช้เอกสารในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
บันทึกข้อความขอนำส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วช.1.1)
แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วช.1.2) แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (วช.1.3)
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (วช.2) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป (วช.3.1)
แบบแจ้งการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (วช.3.2) หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.9)
หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (วช.10) แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) แบบขอรับเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

เอกสารเกี่ยวกับงาน FIS (Faculty Information System)

- แบบเสนอสารสนเทศด้านงานวิจัย - แบบเสนอสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร
- แบบเสนอสารสนเทศด้านการให้บริการวิชาการ - แบบเสนอสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- แบบเสนอสารสนเทศด้านแฟ้มผลงาน/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ - แบบเสนอสารสนเทศด้านการได้รับรางวัล และเกียรติคุณ

ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการ

- ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการคณะวิทยาการจัดการ - ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
- ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรการจัดการ - ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ - ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
- ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรการตลาด
- ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรบัญชี - ไฟล์รูปเล่มสรุปผลโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์

เอกสารอื่น ๆ

- รายชื่ออาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ - แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
- รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะ - ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ
- คู่มืออาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ - บทความงานวิจัยปางหมู
- บทความจากงานวิจัยลำไยอบแห้งสีทอง - สรุปแนวทางการปฏิบัติโครงการเชิงปฏิบัติการ การจัดความรู้บุคลากรสายสนับสนุน
- คู่มือคำร้องออนไลน์สำหรับอาจารย์ผู้สอน - คู่มือคำร้องออนไลน์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- แบบนำเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มแตกตัวคูณ (แบบฟอร์ม Ks 60 - 5)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่