คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ติดต่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์จันทร์แก้ว เมืองใจ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2528-2530


คณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2530-2532


คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร พฤกษิกานนท์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2532-2535


คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณี ใจรักษ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2535-2541


คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ชัย คงประเสริฐ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542-2546


คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร พฤกษิกานนท์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546-2548


คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล สิทธิเลิศ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548-2552


คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา คำนวนสกุณี

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552-2556


คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ สิงฆราช

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556-2560


คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560-2564


คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่