คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

          คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดตั้งขี้นมาตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ.2527 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 73 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2530

          จากอดีตถึงปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการได้ผ่านวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ กล่าวคือ ก่อนที่จะมาเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการนั้น วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินการ สอนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกสหกรณ์ ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ และปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสหกรณ์ 2 ปี หลังอนุปริญญาในโครงการ อบรมครูประจำการ พ.ศ. 2527 โดยแต่งตั้งอาจารย์จากคณะวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สถานที่ตั้งของสำนักงานคณะอยู่ที่ อาคาร 19 ภายในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และพื้นที่วิทยาเขตแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่การเรียนการสอนนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา

ปรัชญา


วิสัยทัศน์


พันธกิจ


อัตลักษณ์


เอกลักษณ์


นโยบาย


ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่