คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำ เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม

แนะนำ เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ นำ อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ และอาจารย์กริช สะอื้งทอง อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

สถานวิจัย วจก. จัดอบรม เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์

สถานวิจัย วจก. จัดอบรม เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์

สถานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (การอบรมเชงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สังเคราะห์งานวิจัย)

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีม คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงตะวัน พลอาจ หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ โดยงานพัฒนานักสึกษาจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เขียนเรซูเม่ให้ปัง ..จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน

เขียนเรซูเม่ให้ปัง ..จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ หัวข้อ Soft Skill สำคัญที่องค์กรมองหาจากคนทำงาน / Soft Skill

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออก

การพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออก

เมื่อวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 411 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คนเก่ง FMS

คนเก่ง FMS

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จาก การประกวด “ภาพยนตร์สั้น” ชิงรางวัลบัวหลวงทองคำ ประจำปี 2565

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

หลักสูตร EP จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

หลักสูตร EP จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษานิเทศศาสตร์ร่วมเป็นเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้ทันข่าวปลอม

นักศึกษานิเทศศาสตร์ร่วมเป็นเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้ทันข่าวปลอม

อาจารย์ดร.อุไร  ไชยเสน  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย น.ส.กุลธิดา คงมีสุข นาย กรณ์ ชนันพร นายรพินทร์ พั่วแดง  และ นายพงศกร สารุณา

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ฺBCOM อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษา

ฺBCOM อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษา

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia

 Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia

มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia.

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

อบรมนักการตลาดยุคใหม่

อบรมนักการตลาดยุคใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักการตลาดยุคใหม่ หัวข้อการอบรม การจัดร้านเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านร้านค้า Online และ Offline

วันที่ 05 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2565

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในที่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 05 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

DNA ผู้ประกอบการ

DNA ผู้ประกอบการ

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ

วันที่ 05 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เรียนรุ้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21

เรียนรุ้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ เรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมประชุม ชั้น 15 อาคารราชภัฏ 90 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 05 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ACC เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

ACC เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร ราชภัฏ 90 ปี ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน

วันที่ 01 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

MK จัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่

MK จัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่

ภาควิชาการตลาด จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

วันที่ 01 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

อบรมให้ความรู้ด้านภูมิทัศน์สื่อในประเทศไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยน

อบรมให้ความรู้ด้านภูมิทัศน์สื่อในประเทศไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยน

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านภูมิทัศน์สื่อในประเทศไทย มื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

วันที่ 01 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนทำน้ำเงี้ยว แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนทำน้ำเงี้ยว แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

วันที่ 01 เดือน สิงหาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

็HR อบรมการฝึกทำ Clip และตัดต่อ clip ผ่าน Mobile Device

็HR อบรมการฝึกทำ Clip และตัดต่อ clip ผ่าน Mobile Device

สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการ อบรมการฝึกทำ Clip และตัดต่อ clip ผ่าน Mobile Device

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 2022 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่