คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
     อาจารย์วลัยพร สุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทีมงานคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 และ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นการอบรมสัมมนาแบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ภายใต้การควบคุมมาตรการป้องกันโรค ด้วยการรักษาเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งการอบรม

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564   เป็นการอบรมของหลักสูตร “คอนเทนต์แบบไหนที่โดนใจลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์” วิทยากร คือ  คุณธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์และธุรกิจออนไลน์ ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบนสื่อสังคมออนไลน์ และการโปรโมทคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ยังไงให้ยอดปัง

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นการจัดอบรมของหลักสูตร “การเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมทางธุรกิจ” ทีมงานวิทยากร ได้แก่  1. ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการนวัตกรรม 2. ดร.เอกรัตน์ ปาร์มวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบและเทคนิคการฝึกอบรม การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ 3. คุณวิรวัฒน์ ญาณวุฒิ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำองค์กร (Leadership Mindset) ซึ่งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสร้าง Mindset การเป็นผู้ประกอบการ การค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจตนเอง และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในธุรกิจ

     ทั้งนี้ ตลอดอบรมทั้ง 2 วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลการดำเนินงานครั้งนี้ คาดว่าผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ จะมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพในยุคปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมในลำดับต่อไป

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่