คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


มร.ชม. – รร.สันป่าตองวิทยาคม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มร.ชม. – รร.สันป่าตองวิทยาคม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ มร.ชม. – รร.สันป่าตองวิทยาคม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมเป็นพยายานในพิธีลงนาม ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่

และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ได้นำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวเสนอต่อคณะผู้บริหาร โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภายหลังจากนี้จะได้ร่วมดำเนินการตามข้อตกลงให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

โดยความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอน อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และบริการวิชาการแก่ชุมชน สร้างรากฐานทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียน และบุคลากร สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของทั้งสองสถาบัน

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่