คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 09 เดือน ธันวาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานวิจัยคณะฯ ประชุมเตรียมงานโครงการการจัดการความรู้ KM ด้านงานวิจัย ประจำปี 2565


ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน หัวหน้าสถานวิจัย และทีมงานคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ  จัดการประชุมคณะกรรมการสถานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ด้านงานวิจัยระดับคณะ  การวางแผนงานด้านการจัดการความรู้ KM ด้านงานวิจัย แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยระดับคณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลบริการงานวิชาการให้แก่คณาจารย์ และนักวิจัย    รวมถึงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการบูรณาการงานวิจัย  ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่