คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


BTC CMRU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพการขายในยุคดิจิทัล

วันที่ 07 เดือน มกราคม ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางลัดดา  พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านธุรกิจของชุมชน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท  โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC)  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศฯ (BTC) ได้ประสานและจัดหาทีมงานวิทยากรในการจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนกำหนดในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ หัวข้อการบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการเป็นผู้ประกอบการที่ ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล” วิทยากรโดย อาจารย์ชยภัทร พุ่มจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, หัวข้อบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพสวยด้วยสมาร์ทโฟน” วิทยากร อาจารย์ศุภทัต แดงเครื่อง อาจารย์รินลภัส เกตุวีระพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทีมงานวิทยากร  หัวข้อ “การเตรียม Content เพื่อการประชาสัมพันธ์บนตลาดดิจิทัล และการเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดดิจิทัล” โดย อาจารย์ชยภัทร พุ่มจันทร์อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และหัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนการส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงสินค้า” วิทยากรโดย อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ประจำภาควิชาตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ขอบคุณข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่