คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


มร.ชม. ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 11 เดือน มกราคม ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทักษะด้านธุรกิจและการเตรียมเข้าสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบกิจ  อิสรชีววัฒน์   รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคุณสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปาฐกถาพิเศษ มุมมองและความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริวัตร  ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมโครงการ โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อความรู้ทักษะด้านธุรกิจ และ หัวข้อการเตรียมเข้าสถานประกอบการ โดย ดร.วีรินยาอร  เหลืองบริบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านการค้นหาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาองค์กรพร้อมคณะวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

ขอบคุณ :  ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่