คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


วิทยาการจัดการวิชาการ 2022

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วจก. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 “วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน”


ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมงานผู้บริหาร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ  ครั้งที่ 4  วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 : nims 2022  ในหัวข้อ “วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน” เมื่อวันที่   25 กุมภาพันธ์  2565  ณ  อาคาร  45  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ  รังษิรุจิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิด  และ  ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือกล่าวรายงานการจัดงาน


การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย  สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 มหาวิทยาลัย  โดยมีการนำเสนอบทความจากสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งสิ้น 101 บทความ จำแนกเป็นระดับชาติ 91 บทความ และระดับนานาชาติ 10 บทความ ซึ่งมีการแบ่งประเภทการนำเสนอเป็นแบบบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน  56 บทความ และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 45 บทความ พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้จัดทำพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 12ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ. 2566 ในลำดับต่อไป

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่