คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 เดือน มีนาคม ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานวิจัยคณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1/2565
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานเปิดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สังเคราะห์งานวิจัย) ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน หัวหน้าสถานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมในหัวข้อ “กลยุทธ์การเขียนขอรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) และ ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund: SF) อย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งในวันแรก ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเครื่องมือพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การตั้งโจทย์วิจัยให้เป็น และพื้นที่กับการบูรณาการโจทย์วิจัย ส่วนวันที่สอง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การเขียนขอรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐานและทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการขอรับทุน ซึ่งมีอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.กมลทิพย์ คำใจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยระดับหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่