คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ เรียนคิด เรียนที่วิทยาการจัดการ

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ เรียนคิด เรียนที่วิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ เรียนคิด เรียนที่วิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

โดยกิจกรรมภายในงาน ภาคเช้า ได้เริ่มจากการนำทีมโดยคณบดีในการกล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ ต่อด้วยการข้อแนะนำแนวทางการบริการการเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, การปรับตัว จากนักเรียน สู่นักศึกษา และการรู้เท่าทันสื่อ โดย อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ และ สติประคองใจ ก้าวใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย โดย พระมหาอเนก ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรม สานสัมพันธ์และเรียนรู้ ในหัวข้อ นักศึกษารุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยทีมวิทยากร

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการดำเนินชีวิต มีความประพฤติอยู่ในกรอบ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้มีความช่วยเหลือซึ่งกนและกัน เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

ขอบคุณ ภาพข่าว : เพจ CMRU Photo Activities

 

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่