คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


อบรมหัวข้อ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น สำหรับนักเรียน

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงพื้นที่ในการให้บริการวิชาการ ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2: อบรมให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น/โรงเรียน “โครงการบริการวิชาการหลักสูตร Co-course ร่วมกับสถานศึกษา”

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ออกแบบหลักสูตรสำหรับการจัดการเรียนการสอนในประเด็นที่สนใจร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ อันเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมเป็นการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น สำหรับนักเรียน รายละเอียดดังนี้ 1. แนวโน้มการประยุกต์ใช้งานภาษา Python 2. การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น 3. การกำหนดค่าของตัวแปรและชนิดข้อมูล 4. ตัวดำเนินการ (Python Operator) 5. การเลือกโดยการกำหนดเงื่อนไข 6. คำสั่งวนลูปซ้ำ 7. การใช้งานฟังก์ชั่น และ 8. ตัวอย่างโจทย์การประยุกต์ใช้ภาษา Python ในการแก้ปัญหา

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่