คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


อบรมศิษย์เก่า หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย Google Workspace

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย Google Workspace โดยมีอาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการกล่าวรายงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2 โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการได้เห็นถึง การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย Google Workspace  ซึ่งปัจจุบัน การทำงานด้วย Google Workspace เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น เป็นบริการหนึ่งของ Google ที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ในทุกที่ ทุกเวลา และสิ่งนี้จะเข้ามาช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้จัดการอบรมหัวข้อดังกล่าว โดยทีมวิทยากรจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ อ.กุสุมา สีดาเพ็ง อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม 

โครงการดังกล่าว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทางด้านการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้ใหม่ๆ เพื่อการนำความรู้ไปพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการทำงานต่อไปในอนาคต รวมถึงยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันอีกด้วย

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่