คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพร ดอกพญาสัตบรรณ

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทีมอาจารย์นำทีมมอบผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพร ดอกพญาสัตบรรณ ให้กับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกและใบของต้นพญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris L.) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ กับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกและใบของต้นพญาสัตบรรณ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบเรื่องของกลิ่นดอกพญาสัตยบรรณและเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากร สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่