คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ดาว์นโหลดเอกสารการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ค่าตอบแทนการสอน ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 - ค่าตอบแทนการสอน อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม - อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก การเดินทางไปราชการ และฝึกอบรม
- อัตราค่าอาหาร ค่าที่พักการฝึกอบรมภายในประเทศ ปี 2556 - การใช้เงินรายได้ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พ.ศ. 2555*****
- ประกาศมหาวิทยทาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2553 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้จากการฝึกอบรมและการประชุมสัมนา พ.ศ.2553
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การใช้เงินรายได้จากการฝึกอบรม และการประชุมสัมนา พ.ศ.2553 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเกรณ์การเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้าง
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อัตราการเบิกชดเชยค่าน้ำมันการใช้ยานพหนะส่วนตัว - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค่าเช่า ค่าที่พักแบบเหมาจ่าย
- ค่าตอบแทนสำหรับวิทยากร พ.ศ. 2553 - ใบเสร็จร้ับเงินอย่างน้อยต่้องมี
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 *****- ประกาศกำหนดคาบสอนภาคฤดูร้อน2548*****
*****- หลักเกณฑ์การพิจารณาขอจ้างอาจารย์พิเศษ2556***** *****- ประกาศการเบิกค่าตอบแทนผู้บริหาร2554*****
- อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2559 - ระเบียบกระทรวงการคลัง update 22 ธ.ค. 2559 เรื่องค่าที่พัก agoda ค่าพหนะเครื่องบิน

เอกสารเกี่ยวกับการเงิน

- ค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัว - เดินทางไปราชการ
- ค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัว - เดินทางไปราชการ
- เดินทางไปราชการแนวนอน - ใบสำคัญรับเงิน
- ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร - สัญญาการยืมเงิน
- สัญญาเช่ารถและเอกสารที่ต้องแนบ *****- สรุปสาระสำคัญการเบิกจ่าย*****
- ค่าอาหาร นักศึกษากรณีเดินทางไปราชการ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษากรณีเดินทางไปราชการ
- แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ(ขอจ้าง) - แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ(ขอซื้อ)
- แบบฟอร์มรายระเอียดโครงการ - ใบเสนอราคา
- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงาน - ตัวอย่างเอกสาร FOLIO

ตัวอย่างเอกสาร

- แบบ ยืม-คืน อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ กองอาคารสถานที่ - แบบบันทึกการแจ้งซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่
- ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการปฏิบัติ ในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร - ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สัมมนาอาจารย์
- เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ - ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมนักศึกษา
- ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ - ค่าลงทะเบียนอบรมสัมนา
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(เพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน) - ตัวอย่าง ใบเบิก คชจ การเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียน
- ค่าปัจจัยบำรุงวัด - ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย - ตัวอย่าง ค่าเงินรางวัลการประกวด
- ตัวอย่าง การขออนุมัติอบรมออนไลน์และคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ - ตัวอย่าง ค่าลงทะเบียนอบรม (ลักษณะออนไลน์)
- ตัวอย่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ (เบิก คชจ การเดินทางไปราชการ)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่